Oferta
dla aptek

Prowadząc aptekę, warto pamiętać, że drogie leki innowacyjne można kupować w konkurencyjnych cenach dzięki działaniu hurtowni zajmujących się importem równoległym. Delfarma jako pierwsza firma na polskim rynku zaoferowała farmaceutom taką alternatywę zakupową i do tej pory pozostaje liderem w branży dystrybucji równoległej.

Trudno dziś znaleźć aptekę, która przynajmniej raz nie posiadała w swojej ofercie leku z importu równoległego. Coraz częściej pytają o nie pacjenci, a jednocześnie niższe ceny zakupu pozwalają zwiększyć zyski przy mniejszym zaangażowaniu środków własnych.

Żeby korzystać w pełni z dobrodziejstwa importu równoległego, trzeba jednak przede wszystkim wybrać właściwego partnera handlowego. Szeroka oferta to oczywiście podstawa, podobnie jak konkurencyjne ceny. Równie ważna jest jednak dostępność produktów i szybkość dostawy, a co za tym idzie elastyczność dostawcy.

Delfarma dzięki dostosowanej do potrzeb rynku aptecznego strukturze sił sprzedażowych oraz dzięki posiadaniu własnej przepakowalni, jest w stanie na bieżąco realizować zamówienia aptek, umożliwiając bieżące zarządzanie stanami magazynowymi. Delfarma zawsze dotrzymuje słowa. Nie oferujemy produktów, do których nie posiadamy dostępu i na bieżąco informujemy o poziomie realizacji zamówienia. Oferujemy ponad 500 pozycji asortymentowych – od leków OTC, przez leki Rx, aż po leki refundowane oraz wyroby medyczne i suplementy diety.

​Działamy tak, by pacjenci mogli oszczędzać, a nasi partnerzy rozwijać swój biznes. Działamy dla wspólnego zysku wszystkich uczestników rynku.

Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie poprzez program Kamsoft, prosimy wysłać mail: ksewd@delfarma.pl

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

(dla podmiotów nie posiadających umów indywidualnych)

1) Sprzedający oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane
dnia 17 stycznia 2011 roku o numerze GIF-N-4111/151/PŁ/10.
2) Sprzedający oświadcza, że prowadzona przez niego działalność jest zgodna z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
3) Płatność z tytułu zrealizowanych Zamówień dokonywana jest przez Kupującego  na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego w dniu dokonania wysyłki towaru do Kupującego. Podstawą wystawienia faktury VAT są ceny produktów wskazane w aktualnie obowiązującej ofercie i zaakceptowane przez Kupującego.
4) Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za nabytą partię PRODUKTÓW w terminie podanym na fakturze VAT.
5) Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.
6) Wszelkie płatności w ramach niniejszej Umowy dokonywane będą na rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT.
7) Za datę płatności Strony uznają datę uznania rachunku Sprzedającego.
8) W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie należności, Sprzedający może żądać zapłaty  Sprzedającemu ustawowych odsetek zgodnie z art. 481 KC.
9) Sprzedaż PRODUKTÓW następuje w oparciu o każdorazowo złożone przez Kupującego zamówienie. Zamówienie winno zawierać: nazwę PRODUKTU, postać, dawkę, wielkość opakowania, ilość oraz adres dostawy. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego w formie pisemnej, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
10) Zamówione PRODUKTY zostaną dostarczone na koszt Sprzedającego  pod wskazany w zamówieniu adres dostawy na terytorium RP w ciągu 3 dni roboczych  od momentu złożenia przez Kupującego Zamówienia pod warunkiem,
że Zamówienie spełnia warunek  minimum logistycznego, które wynosi 700 złotych netto na każdy wskazany punkt dostawy. Zamówione PRODUKTY dostarczane będą wraz z fakturą VAT. Faktura VAT może być także dostarczona w formie elektronicznej. Warunki, termin i koszty dostawy nie spełniającej minimum logistycznego muszą być uzgodnione indywidualnie i mogą odbywać się wyłącznie na koszt kupującego.
11) Przeniesienie na Kupującego prawa do dysponowania towarem będzie następowało wraz z wydaniem towaru
z magazynu Sprzedającego.
12) Przy odbiorze PRODUKTÓW, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy zawartość przesyłki zgadza się z  dołączoną dokumentacją i czy opakowania zbiorcze nie są uszkodzone. 
13) Wszelkie reklamacje dotyczące PRODUKTÓW muszą być zgłaszane w formie pisemnej  i przesłane
do Sprzedającego faksem, pocztą lub e-mailem w terminie 7 dni od daty dostawy PRODUKTÓW. Reklamacje ilościowe dotyczące PRODUKTÓW zawierających  środki odurzające i/lub substancje psychotropowe  Kupujący jest zobowiązany zgłaszać w momencie odbioru dostawy.
14) W przypadku reklamacji ilościowych, to jest  dotyczących niewłaściwej ilości dostarczonych PRODUKTÓW, Sprzedający  dostarczy brakującą ilość PRODUKTÓW wraz z najbliższą dostawą do Kupującego. W przypadku reklamacji innych niż ilościowe Sprzedający rozpatrzy zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od daty
ich zgłoszenia. Odmowa uznania reklamacji wymaga dodatkowo uzasadnienia.
15) Warunkiem uznania reklamacji jest prawidłowe przechowywanie reklamowanych PRODUKTÓW
przez Kupującego. W przypadku zwrotu PRODUKTÓW Kupujący zobowiązuje się doręczyć, wraz z PRODUKTAMI,  pisemne oświadczenie o prawidłowych warunkach przechowywania i transportu, przy czym zwrot możliwy jest jedynie środkiem transportu gwarantującym zachowanie wymaganych warunków transportu dla zwracanego produktu.
16. Produkty zwracane do hurtowni farmaceutycznej w trybie innym niż reklamacyjny muszą być pełnowartościowe. Za takie produkty należy uznać produkty posiadające nieuszkodzone i nienaruszone opakowania, które były przechowywane w odpowiednich warunkach zalecanych przez wytwórcę (zgodnie z pkt. 15) oraz produkty lecznicze które nie są podejrzane o sfałszowanie (nienaruszone zabezpieczenie ATD, indywidualny kod UI o statusie aktywnym w bazie KOWAL).
17. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących problemów technicznych wynikających z braku możliwości weryfikacji kodu 2D konieczne jest przesłanie dokumentacji fotograficznej patki zamykającej zawierającej kod 2D i dane w formacie czytelnym dla człowieka z opakowania jednostkowego reklamowanego produktu leczniczego. Po weryfikacji danych i kodu widocznego na przesłanych zdjęciach w bazie KOWAL hurtownia farmaceutyczna podejmie decyzję dotycząca sposobu rozpatrzenia reklamacji (zgodnie z pkt. 14)
18) W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający odbierze reklamowane PRODUKTY i dokona korekty wystawionych faktur VAT w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji. Za zgodą Sprzedającego Kupujący może, zamiast korekty wystawionych faktur VAT, wybrać zamianę PRODUKTÓW dotkniętych wadą na taką samą ilość takich samych PRODUKTÓW wolnych od wad. Wymiana następuje na koszt Sprzedającego.
19) Zwrot towarów z winy nie leżącej po stronie Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego.

Delfarma

naszą misją jest zapewnienie korzyści dla uczestników rynku ochrony zdrowia

Poznaj nasze
produkty

Nasza oferta liczy ponad 500 tańszych produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz wydawanych z przepisu lekarza, w tym leki refundowane